БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа.

Фирмите, членове на БКХП осъществяват своята дейност в следните направления:

  • Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти;
  • Производство на химически продукти;
  • Производство на изделия от пластмаси и каучук;
  • Инженерингова и ремонтна дейност, търговия, услуги и др.

Дейността на Българската камара на химическата промишленост се подчинява на предприетите цели и се основава на:

  • Обединяване и съгласуване на позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС;
  • Организиране и провеждане на различни мероприятия, самостоятелно или съвместно с други структури от страната и от ЕС;
  • Членство и участие в работата на европейски работодателски организации в химическата промишленост.
Категория: