Проект „Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ се изпълнява от Българската стопанска камара, в партньорство с Българската камара на химическата промишленост, в периода от 12.08.2022 г. до 12.12.2023 г.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност:  56 583.77 лева, от които 48 096.20 лв. европейско и 8 487.56 лв. национално съфинансиране.
В рамките на проекта се предвижда:
  • Осъществяване на анкетно проучване сред заинтересованите страни, вкл. предприятия, общини и неправителствени организации;
  • Изготвяне на Аналитичен доклад за практиките при прилагане на европейското законодателството в сектора на отпадъците от ППЕУ в други страни-членки на ЕС;
  • Представяне на Заключителен доклад с препоръки за промени в българското законодателство и практиките в областта на отпадъците от ППЕУ;
  • Провеждане на работни срещи с участието на представители на заинтересованите страни (вкл. МОСВ и МИ) и заключителна конференция за представянето на резултатите от проекта.

В резултат на изпълнението на проекта, екипът ще разполага с:
  • Платформа за обработка на данни от анкета, през която да се оцени ефективността от прилагането на Наредбата за намаляването на употребата на определени ППЕУ. Платформата ще може да бъде използвана и при следващи проучвания на ефективността и на други нови наредби, които се въвеждат за първи път в България и засягат отделни икономически дейности.
  • База-данни за секторите, засегнати от прилагането на Наредбата, вкл. брой фирми, произведени продукти в натурално изражение по 8 значни кодове на промишлената номенклатура ПРОДКОМ, произведена продукция и др. На база получените чрез проучването данни ще бъдат направени изводи за ефективността на прилагането на Наредбата и предложения за промени в нормативната уредба.

Партньори