БСК напомня, че съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от  Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис.

В случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставя коригиран отчет чрез НИСО в срок до 31 март на текущата година.

Категория: