Тематична среща по проблемите на пластмасовите продукти за еднократна употреба, съответното законодателство и европейския опит ще се проведе на 23 юни 2023 г. (петък), от 10:00 до 12:00 часа (регистрацията започва в 9:30 ч.), в Хотел Меридиан Болярски – гр. Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. Ст. Стамболов № 53 А).

За участие са поканени представители на засегнатия бизнес, граждански организации и местната администрация. Участието в срещата е безплатно, но с предварителна регистрация, направена до 15 юни 2023 г. ТУК !

По време на срещата ще бъдат представени резултатите до момента от проучване сред фирми в България, чрез което се анализират характеристиките на икономическата дейност на засегнатите лица, използваните видове опаковки от различни типове пластмаси, както и участието им в организации по оползотворяване с оглед изпълнението на задълженията по прилагане на разширената отговорност на производителите (РОП), съгласно Закона за управление на отпадъците и рамковата Директива на ЕС.

Целта на събитието е да бъдат обсъдени проблемите при прилагането на изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС), както и предложения за промяна на нормативната уредба в посока на подобряването ѝ, за практическото изпълнение на законодателните изисквания и контрол.

Срещата цели, също така, заинтересованият бизнес да бъде запознат с публикувания наскоро проект на европейски Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки.

Срещата е в рамките на проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ /BG05SFOP001-2.025-0204/, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се осъществява съвместно от Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП).

Регистрирайте се до 15 юни 2023 г. ТУК !

За контакт: 02 93 209 21; 02 93 209 33; v.dimitrov@bia-bg.com; martin@bia-bg.com.

 

П Р О Г Р А М А

  9.30 – 10:00 ч Регистрация на участниците
10.00 – 10:05 ч Откриване на семинара
10:05 – 10:15 ч

Представяне на проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ BG05SFOP001-2.025-0204

Мартин Стоянов, БСК

10:15 – 10:45 ч

Изисквания на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и установен европейски опит

Илияна Павлова Директор Околна среда, БСК

10:45 – 11:15 ч

Представяне на резултати от провеждащо се анкетно проучване по проекта за оценка на ефективността от прилагането на изискванията на Наредбата (съвкупността от засегнати дейности, оператори, заети лица).

Владимир Димитров – Гл. експерт „Околна среда“, БСК

11:15 – 12:00 ч Дискусия – Предложения за промяна

прилагане на изискванията на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС)

Модерират: Ренета Копанданова (БКХП) и Мартин Стоянов, БСК

12:00 – 13:00 ч Двустранни разговори и лек бюфет

Категория: