В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 2018 г. След рязък спад през първата половина на 2020 г. поради пандемията производството се възстанови през втората половина на годината. Всичко това води до натрупването на купища пластмасови отпадъци.

Европейският съюз работи, за да се намалят количествата пластмаса, които попадат в боклука, да се използват ефективно отпадъците и да се повиши делът на рециклирането.

Научете повече за мерките, които ЕС предприема за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Какво се случва с изхвърлената пластмаса

В Европа голяма част от пластмасовите отпадъци (около 25%) попада на сметища, друга част се изгаря за извличането на енергия и горива. Делът на рециклирането варира силно по страни, както показва нашата инфографика.

Около половината от пластмасата, която се събира за рециклиране, се изнася за преработка в страни извън ЕС. Сред причините за това са липсата на капацитет и финансови ресурси за местна преработка на отпадъците. Износът на отпадъци от ЕС за страни извън блока е възлизал на 32,7 млн. тона през 2020 г. По-голямата част от отпадъците са били от черни и цветни метали, както и от хартия, пластмаса, платове и стъкло. Основните страни, които са приели отпадъците, са Турция, Индия и Египет.

В миналото значителен дял от износа е бил насочван към Китай, но Пекин наложи ограничения на вноса на пластмасови отпадъци. Това прави още по-спешна нуждата от нови решения.

Ниската степен на рециклиране на пластмасата в ЕС води до загуби за икономиката и замърсяване на околната среда. По оценки вложеният материал за пластмасова опаковка губи около 95% от стойността си след първоначалното използване.

Производството и изгарянето на пластмаса е генерирало през 2019 г. 850 млн. тона парникови газове по света. Тези емисии могат да нараснат до 2,8 млрд. тона през 2050 г., показват научни модели. Поне част от емисиите биха могли да бъдат избегнати, ако се засили рециклирането.

Научете повече за управлението на отпадъците в ЕС.

Проблемът с рециклирането

Пластмасовите продукти, изготвени за различни производители, се отличават силно както от естетическа, така и от функционална гледна точка. Това затруднява и оскъпява процеса на преработка.

Като резултат рециклираната пластмаса трудно може да се конкурира по цена и качество с първоначалния продукт. Търсенето на рециклирана пластмаса расте, но през 2018 г. то е представлявало само 6% от търсенето на пластмаса в Европа.

Решенията на ЕС за засилване на рециклирането

Европейският съюз прие мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните. От 3 юли 2021 г. се забранява производството в ЕС на онези видове пластмасови продукти за еднократна употреба, които най-често се срещат по бреговете в Европа. Правилата включват цел за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови бутилки на 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.

През ноември 2022 г. Комисията предложи нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.

Научете как ЕС иска да изгради кръгова икономика до 2050 г. с акцент върху повторното използване и рециклирането на продуктите.

Съгласно Европейския зелен пакт 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да се рециклират до 2030 г. Това би изисквало по-добър дизайн на тези продукти. Парламентът настоява за още мерки за стимулиране на използването на рециклирана пластмаса:

• Създаване на стандарти за качество за преработена пластмаса
• Насърчаване на сертифицирането, за да се укрепи доверието и на бизнеса, и на крайните потребители
• Въвеждане на задължителни правила за минимално съдържание на рециклирана пластмаса в определени продукти
• Насърчаване на страните-членки да въведат по-ниска ставка на ДДС за рециклирани продукти

През 2015 г. Парламентът подкрепи ограничения за използването на найлонови торбички в ЕС. Депутатите също така очакват предложения от Комисията срещу производството на микрочастици пластмаса.

През януари 2023 г. Европейският парламент одобри позицията си относно правила за превоз на отпадъци, които целят да насърчат повторното използване и рециклирането и да намалят замърсяването. Депутатите искат забрана на износа на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и постепенно прекратяване в рамките на 4 години на износа на такива отпадъци за страни от ОИСР.

Категория: