Общинската смет включва отпадъците от домакинства и предприятия. Тя съставлява около една десета от общо 2,5 млрд. тона отпадъци, генерирани всяка година в ЕС.

Работата на Парламента за изграждане на кръгова икономика

През октомври 2022 г. Европейският парламент одобри изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали размера на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

През 2018 г. ЕС прие амбициозни цели за рециклирането на отпадъци и намаляване на изхвърлянето им на сметища. Идеята е да се стимулира преходът към по-устойчив икономически модел, известен като кръгова икономика.

Европейската комисия представи през март 2020 г. план за действия за кръговата икономика, който поставя акцент върху по-доброто управление на ресурсите и намаляването на отпадъците.

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.

Депутатите също така приканиха страните в ЕС да увеличат рециклирането, да се откажат от изхвърлянето на боклуци на сметища и да минимизират изгарянето на отпадъци.

Комисията предложи през ноември 2022 г. нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.

През януари 2023 г. Европейският парламент одобри позицията си относно правилата за превоз на отпадъци, които целят да насърчат повторното използване и рециклирането и да намалят замърсяването.

Според правилата отпадъците, които се изнасят от ЕС, трябва да бъдат третирани по екологосъобразен начин в страните крайни получателки, а усилията за спиране на незаконни превози трябва да бъдат засилени. В рамките на ЕС Парламентът настоява за по-добър обмен на информация и прозрачност на превозите.

Износът от ЕС на отпадъци, съдържащи опасни вещества, за страни извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) трябва по принцип да бъдат спрени, заявяват депутатите. Те също така искат забрана на износа на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и постепенно прекратяване в рамките на 4 години на износа на такива отпадъци за страни от ОИСР.

Колко отпадъци създаваме

За периода 2005-2018 г. средното количество общинска смет на глава от населението е намаляло в ЕС като цяло. Тенденциите варират по страни – докато в България, Испания, Унгария, Румъния и Холандия се наблюдава намаление, отпадъците растат в Дания, Германия, Гърция, Малта и Чехия.

Най-много отпадъци на глава от населението са регистрирани в Дания, Малта, Кипър и Германия, а най-малко – в Унгария, Чехия, Полша и Румъния.

По-богатите страни произвеждат повече отпадъци на глава от населението. Туризмът в страни като Кипър и Малта също допринася за създаването на повече смет.

Управление на отпадъците

Грижата за околната среда изисква ефективното използване на продуктите и рециклирането.

Европейският съюз иска да насърчи предотвратяването на създаване на отпадъци и повторното използване на продуктите. Там, където това не е възможно, предпочитаната алтернатива е рециклирането и компостирането, а след това – използването на боклуците за генериране на енергия. Най-вредната опция е изхвърлянето на отпадъци на сметище, макар че това е и една от най-евтините.

Според данни на Евростат от 2017 г. 46% от отпадъците се рециклират или компостират. Практиката в различните държави обаче варира силно.

Депонирането на отпадъци на сметища е много разпространено в Източна и Южна Европа – в Малта, Кипър и Гърция повече от 80% от отпадъците завършват на сметища, а в Хърватия, Румъния, България и Словакия този дял е над 60%.

Страните от Северозападна Европа почти не изхвърлят отпадъци на сметища – там изгарянето играе важна роля наред с рециклирането. Германия и Австрия рециклират най-много отпадъци в ЕС.

В други страни се използва и изгаряне, и депониране, и рециклиране.

За 2006-2017 г. изхвърлянето на отпадъци на сметища е намаляло значително в Словения, Литва, Латвия, Естония и Финландия.

Част от отпадъците се изнасят. Износът за страни извън ЕС е възлизал на 32,7 милиона тона през 2020 г., като е включвал използвани черни и цветни метали, хартия, пластмаса, текстил и стъкло. Повечето отпадъци от черни метали отиват за страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), докато отпадъците от цветни метали, хартия, пластмаса и платове се изнасят предимно за страни извън ОИСР.

Научете повече по темата за отпадъците:

Категория: