Българската стопанска камара напомня на заинтересованите лица, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.31 от Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, всяко лице, което пуска на пазара продукти по Приложение № 1 част Д, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, подава до Изпълнителния директор на ИАОС заявление за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.

Заявлението следва да съдържа следната информация:

1. Наименование и единен идентификационен код (ЕИК);

2. Търговски марки, използвани в страната (когато е приложимо);

3. Адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. Лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

5. Вид на продуктите, които пуска на пазара/продава на крайните клиенти;

6. Когато е приложимо, начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;

7. Декларация, удостоверяваща верността на предоставената информация;

8. Дата на заявлението за регистрация.

–––––––––––––––––––––––

Приложение № 1

ЧАСТ Д – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 9

Раздел I

1. Съдове за храна, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а) e предназначена за незабавна консумация, както на място, така и за изнасяне от обекта;

б) по принцип се консумира от съда; и

в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;

2. Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката, без по-нататъшна подготовка;

3. Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и смесените опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса; Съдовете по тази точка включват продуктите по Част Е.

4. Чаши за напитки, включително техните капаци и капачки;

5. Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона.

Раздел II

1. Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова употреба;

2. Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите.

Раздел III

Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

ЧАСТ Е – Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 7, чл. 10 и чл. 11

Бутилки за напитки с вместимост до три литра, включително техните капачки и капаци, но не:

а) стъклени или метални бутилки за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса,

б) бутилки за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на 17 телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013).

–––––––––––––––––––––––––-

„Риболовни съоръжения“ е всяко изделие или част от оборудване, което се използва в риболова или аквакултурата за насочване към, улавяне или развъждане на морски биологични ресурси или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето на морски биологични ресурси или с цел развъждането им; (ДР, § 1, т.17)

Категория: