В част първа разгледахме как да изхвърляте разделно хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки. В настоящата статия продължаваме да ви информираме как Столична община организира събирането, извозването и преработката на различните видове отпадъци по начини, които са максимално щадящи природата, улесняват рециклирането и намаляват обема на общия отпадък в депата.

На сайта на Столична община можете да намерите информация за правилното изхвърляне на всички видове отпадъци.

Спазвайки тези лесни правила, ние помагаме за правилното им оползотворяване и повторната им преработка.

Старите дрехи и текстилните отпадъци можете да изхвърляте в специално обозначени за това контейнери. Събраните от контейнерите текстилни отпадъци се транспортират до специализирани площадки, на които се извършва сортиране. Те се разпределят по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите се нарязват и се използват в индустрията. Останалото се балира и се предава за рециклиране. Знаете ли, че дънките и белият текстил служат за производството на изолационна вата?

Разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване става напълно безплатно след предварително подадена заявка на телефон 080014100 – национален безплатен телефон или 088570041 на цената на един градски разговор.

След взимане на отпадъка, той се извозва до площадки за временно съхранение и до съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане. След премахването на опасните материали, като живачни превключватели, хладилни агенти и др. уредите се раздробяват на малки парчета, и се предават за претопяване и повторно оползотворяване.

Старите батерии се събират в подходящи съдове, разположени на достъпни и комуникативни места – административни сгради,  училища, университети, детски градини, и други. Събраното количество се извозва след заявка от обекта. На сайта на Столична община (линк) има информация за местоположението на контейнерите.

На територията на търговските обекти, които продават батерии също има разположени контейнери за тяхното събиране.

Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.

При нарушаване целостта на батериите и акумулаторите, се освобождават живак, кадмий, олово и други токсични вещества, които застрашават човешкото здраве.

Едрогабаритните отпадъци се събират от фирмите по сметопочистване и се предават за последващо третиране и оползотворяване. Най-важното, което трябва да знаем е, че извозването е в определени дни за всеки район. Затова е важно предварително да проверим деня в графика и да оставим старите си мебели предходната вечер. Така предотвратяваме както стоенето им с дни до контейнерите. Графиците за всеки район можете да видите ТУК.

Строително-ремонтните отпадъци от дома се оставят разделно до контейнерите за смесен битов отпадък в чували.

Имате ли лекарства с изтекъл срок на годност и други опасни отпадъци у дома? Не ги изхвърляйте в тоалетната (може да бъде опасно), нито в кошчето с общия боклук! Те се предават по график на мобилният пункт или чрез заявка на телефон 0700 11 750 на цената на един градски разговор  Разположението на мобилния събирателен пункт е публикуван на интернет страницата на Столична община (линк). След предаване в мобилния пункт опасните отпадъци се предават за последващо третиране, съхранение и обезвреждане.

Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИМУПС) се транспортират, разкомплектоват и предаване за оползотворяване.. След получаване на копие от заповедта на районния кмет, предписваща това преместване на ИУМПС, фирмата извършва необходими действия за отстраняване на  излезлите от употреба моторни превозни средства от общински и държавни имоти и преместването им до площадки за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Струват ли си усилията да изхвърляте отпадъците си разделно? Има ли смисъл в рециклирането? Категорично да! Рециклирането е нещо повече от просто добра идея. Това е начин за по-устойчив, по-осъзнат и по-добър живот.

Източник: Нова ТВ

Категория: