Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за кръгова икономика.

Съветът за кръгова икономика е постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за координация на органите на изпълнителната власт по въпросите, свързани с преминаване от линейна към кръгова икономика, който осигурява и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в областите на кръговата икономика.

Съветът ще решава въпроси от координационен характер, свързани с прехода към кръгова икономика, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство, ще издава насоки и препоръчва действия за изпълнение на целите и мерките в областта на кръговата икономика, определени в документите от Националната стратегическа рамка, ще извършва мониторинг и оценка на напредъка на инициативите за кръгова икономика в България.

Съветът ще предлага на Съвета за развитие при Министерския съвет съгласуването на актуализации на документите от Националната стратегическа рамка в областта на кръговата икономика, както и ще предлага на Министерския съвет приемането на нормативни актове, свързани с осигуряването на прехода към кръгова икономика.

С проекта на постановление към Съвета се създават три секторни работни групи в следните области: Производство и потребление; Конкурентоспособност и иновации и Управление на отпадъците и вторични суровини. Тези области съответстват на етапите и аспектите на кръговата икономика, определени с Рамката за мониторинг на кръговата икономика. Работните групи ще осъществяват дейността си по приети от Съвета правила за работа.

Категория: