На 8 декември 2022 г., в хотел Форум – София ще се проведе национална конференция за представяне на проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ /BG05SFOP001-2.025-0204/. Проектът се осъществява съвместно от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска камара на химическата промишленост (БКХП) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

П Р О Г Р А М А

 9.30 – 10:00 ч  Регистрация на участниците

 

10.00 – 10:05 ч.  Откриване на конференцията
10:05 – 10:15 ч.  Представяне на партньорите по проекта – БСК и БКХП
10:15 – 10:45 ч. Представяне на проект  BG05SFOP001-2.025-0204 „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ – Мартин Стоянов – ръководител
11:45 – 11:10 ч. Представяне на резултатите от проведеното проучване, в рамките на проекта, относно съвкупността от засегнати дейности, оператори, заети лица. Анкетна карта за оценка на ефективността от прилагането на изискванията. – Ренета Копанданова (БКХП) и Илияна Павлова (БСК)
11:10 – 11:30 ч. Представяне на “Пластик Пакт България“. Взаимодействие по дейностите на проекта. – Яна Иванова (СХНБ)
11:30 – 12:00 ч. Дискусия – прилагане на изискванията на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) и предложения за подобряването ѝ. Взаимодействие между Пластик пакт и дейностите на проекта. – Владимир Димитров (БСК)
12:00 – 13:00 ч. Обяд
Категория: